Вторник - Петък 10 - 18:30 ч. | Събота 10 - 16 ч.

Език:

flag england 1f1e7 1f1ec

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА

I. Предмет

Настоящите условия, наричани по-долу за краткост „Условията“, са предназначени за регулиране на отношенията между “Нео Ботаникс“ ЕООД, наричано по-долу за краткост „Нео Ботаникс“, собственик и администратор на информационния уебсайт: https://www.dermahairmedical.com, наричан по-долу за краткост „Уебсайтът“, и всеки един от ползвателите, наричани по-долу за краткост „Ползвател/и“, на Интернет страницата https://www.dermahairmedical.com.

Преди да продължите Вашето посещение на този Уебсайт Ви молим да се запознаете внимателно с настоящия документ, който съдържа Условията за ползването му. С използването на Уебсайта Вие приемате настоящите условия. В случай че не сте съгласни с тях,  следва да преустановите използването на Уебсайта.

За всякакви въпроси или предложения, свързани с настоящите условия, можете да се свържете с нас на посочените в чл. 5 координати за контакт.
Използваните в настоящите условия термини имат следното значение:

„Ползвател“ е всяко физическо лице, което зарежда в своя браузър домейна https://www.dermahairmedical.com.

„Уебсайт“ е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, хипервръзки или други материали и ресурси. В контекста на настоящите условия, уебсайт е https://www.dermahairmedical.com.

„Браузър“ е компютърна програма, която се използва за осъществяване на достъп  на потребителите до ресурсите на интернет пространството.

„Домейн“ е собствено уникално име, част от йерархическото пространство на глобалната интернет мрежа, което служи, за да бъде заредена определена уеб страница (чрез изписване на домейн името в полето на браузъра).

Всички останали използвани термини следва да бъдат тълкувани в съответствие с приложимото законодателство на Република България.

II. Данни за Нео Ботаникс

Информация относно Нео Ботаникс:

Наименование: „Нео Ботаникс“ ЕООД.

Седалище и адрес на управление: гр. София 1404, р-н „Триадица“, ж.к. „Манастирски ливади – Изток“, ул. „Тодор Джебаров“, бл. 136, вх. Б, ет. 4, ап. 27.

Адрес за упражняване на дейността: гр. София, ул. „Будапеща“ № 12а.

Данни за кореспонденция: гр. София, ул. „Будапеща“ № 12а, тел.: +359 886 813 030, електронна поща: dermaoffice@mail.bg

Вписване в публични регистри: Търговски регистър при Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието на Република България под ЕИК 202545866;

Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, тел.: 02/ 915 35 18 факс: 02/ 915 35 25, Имейл: kzld@cpdp.bg, Интернет сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите, адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" № 4А, ет. 3, 4 и 6, тел.: 02/ 980 25 24, факс: 02/ 988 42 18, гореща линия: 0700 111 22, Уеб сайт: www.kzp.bg

Комисия за защита на конкуренцията, адрес: гр.София, п.к. 1000, бул.“Витоша“ № 18, тел.: 02/ 935 62 22, факс: 02/ 980 73 15, Имейл cpcadmin@cpc.bg, Интернет сайт: www.cpc.bg

Столична регионална здравна инспекция към Министерство на здравеопазването, адрес: ул. "Враня" № 20, ет. 2, тел. 02/813 04 00, имейл: priemna@srzi.bg, интернет сайт: https://srzi.bg/bg

III. Общи разпоредби

Уебсайтът и услугите, предлагани чрез него, функционират при правилата, описани в настоящите условия.

Въпреки че полага всички разумни усилия, за да осигури точността и пълнотата на публикуваната в този уебсайт информация,  Нео Ботаникс не гарантира постоянното функциониране на Уебсайта, нито че последният не съдържа грешки.

Нео Ботаникс си запазва правото да прекъсва достъпа до определен материал (включително, но не само: снимки, текстове и други), публикуван на Уебсайта или до целия Уебсайт, без съгласието на Ползвателя, за неограничен период от време, планирано или инцидентно, без да носи отговорност за евентуално настъпили вследствие на спирането вреди за Ползвателя.

Нео Ботаникс си запазва правото да променя без предварително уведомление структурата или съдържанието на уебсайта. Промените влизат в сила незабавно след публикуването им на Уебсайта.

Ползвателите не трябва да изпращат или предават към или от Уебсайта каквито и да било зловредни материали, включително и без ограничение на компютърни вируси, троянски коне, зловредни компоненти, повредени данни или друг зловреден софтуер или зловредни данни.

Нео Ботаникс полага разумни усилия за да защити своя Уебсайт от действията, описани в чл. 10, но не може да гарантира, че на Уебсайта не са реализирани подобни и не поема отговорност за всякакви вреди, които биха могли да възникнат в резултат от тях чрез този Уебсайт или чрез файлове, които са на разположение на ползвателите за изтегляне от Уебсайта (ако е приложимо).

IV. Характеристики на услугата

Основните характеристики на услугите, предоставяни на Ползвателите от Нео Ботаникс чрез Уебсайта, наричани по-долу за краткост „Услуги“, са следните:

Нео Ботаникс предоставя възможност за разглеждане на съдържанието, публикувано на уебсайта. Нео Ботаникс предоставя информация за себе си, екипа си, предоставяните от дружеството услуги, контакти, информационни статии и материали, както и възможност за запитване за дата за провеждане на процедура.

Нео Ботаникс предоставя възможност за генериране на електронни запитвания за дата, както и запитвания от всякакво друго естество, чрез функционални форми за запитване в рамките на Уебсайта. Ползвателят следва да попълни посочените от Нео Ботаникс полета и да избере бутон „Изпратете запитването“. При използване на тази услуга Ползвателите следва да имат предвид и с приемането на настоящите Условия да се считат за информирани, че използването на тази услуга не води автоматично до сключване на договор между съответния Ползвател и Нео Ботаникс, т.е. изпращането на запитване за дата не създава задължение за Нео Ботаникс за предоставяне на определена услуга и не поставя Нео Ботаникс и Ползвателя в договорни (облигационни) отношения. Нео Ботаникс не гарантира възможността си за отговор и срока, в който ще бъде предоставен такъв.
Нео Ботаникс предоставя възможност за генериране на електронни запитвания чрез използван от Ползвателя имейл клиент посредством функционална препратка от Уебсайта.

За целта е необходимо Ползвателят да избере конкретна функционална препратка на Уебсайта (място, на което е изписан имейл адрес на Нео Ботаникс и върху него може да се „кликне“) и ползваното от него устройство да отвори нов прозорец за писане на съобщение от имейл клиент заложен на устройството. Нео Ботаникс не гарантира възможността си за отговор и срока, в който ще бъде предоставен такъв.

Нео Ботаникс предоставя възможност за препращане (линкинг) на Ползвателя към бизнес профили на Нео Ботаникс в социалните мрежи. Нео Ботаникс предоставя тази възможност с цел улеснение на Ползвателите, като не носи отговорност за съдържанието на профилите и интернет страниците, към които е предоставена възможност за препращане и които не са собственост на и/или не са администрирани от Нео Ботаникс. Настоящите Общи условия не се прилагат по отношение на профилите и страниците, към които е предоставена възможност за препращане, освен ако изрично не е посочено друго.

V. Права върху интелектуална собственост

Цялата информация, публикувана на Уебсайта, включително, но не само: текстове, данни, снимки, аудио и видео материали, илюстрации и др., представлява интелектуална собственост на Нео Ботаникс или се ползва от дружеството на законово основание и като такава се закриля от действащото законодателство относно защитата на интелектуалната собственост, включително но не само защитата на авторското и сродните му права.

Нео Ботаникс си запазва всички права посочени в предходната алинея.

Използването на информацията, посочена в чл. 13 от настоящия раздел, включително, но не само: копиране, промяна, възпроизвеждане, без съгласието и позволението на Нео Ботаникс или на съответния притежател на правата върху интелектуална собственост, освен в изрично посочените в закона случаи, е забранено и представлява нарушение на правата на Нео Ботаникс върху интелектуална собственост или на тези на съответния им притежател, в случай че той е различен от Нео Ботаникс.

Уебсайтът може да съдържа имена и марки на продукти, услуги или лица, които представляват или могат да представляват търговски марки, собственост на Нео Ботаникс [вкл. логото на Derma Hair Medical, с номер на заявка 2021163787N в регистъра на Патентно ведомство] или на трети лица. Достъпът до Уебсайта, както и съдържанието на настоящите Условия или останалото съдържание на Уебсайта не следва да се разбира и/или да се тълкува като и не представлява предоставяне на лиценз или на право за използване на която и да е такава търговска марка, без предварителното писмено съгласие на Нео Ботаникс или на съответното трето лице – собственик на въпросния обект на интелектуална собственост.

VI. Други условия

Информацията и материалите, достъпни на Уебсайта (включително, но не само: статии, изображения, съобщения и други) са с информативен, общ и абстрактен характер и не представляват, нито следва да се приемат или пък да се тълкуват като съвет, насоки и/ или консултация, предоставени от Нео Ботаникс на Ползвателите на Уебсайта.

Уебсайтът и информацията се предоставят "as is" и на база "както са налични" и Нео Ботаникс не носи отговорност за коректността, надеждността, изчерпателността, верността и/или актуалността на информацията и материалите, достъпни на и/или посредством Уебсайта по какъвто и да е повод, нито за характеристиките и годността за определена цел на уебсайта или всяка част от публикуваната в него информация или приложимостта ѝ към конкретна фактическа обстановка. Нео Ботаникс не носи отговорност за вреди, претърпени от който и да е Ползвател и/или от трето лице, във връзка с използването на Уебсайта и/или на достъпните на него информация и материали, включително прилагането им към конкретна ситуация.

Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на условията за ползване не води до недействителност на други индивидуални условия или на условията в цялост.
Настоящите условия влизат в сила, считано от 15.09.2021 г. Общите условия са валидни безсрочно за целия период на действие на Уебсайта до тяхното изменение или прекратяване.

Условията могат да бъдат изменяни от Нео Ботаникс по всяко време, като всяка промяна в условията влиза в сила по отношение на Ползвателите, без да е необходимо изрично уведомяване на последните.

С използването (включително, но неизчерпателно: разглеждане, кликване на линкове, въвеждане на информация, изпращане на запитване и други) на уебсайта и информацията в него Ползвателят изразява безусловното си съгласие с условията и всички последващи промени в тях, както и че е обвързан от тях и ще ги спазва.

Уебсайтът обработва лични данни на физически лица и използва единствено сесийни бисквитки.

За всички неуредени в настоящите условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Всички спорове, отнасящи се до тези условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.